diumenge, 14 de febrer de 2010

VULL SER ... BOMBER

BOMBER


Les funcions pròpies i específiques  dels bombers són: preventiva d’extinció i general de protecció i salvament.

FORMA D’INGRÈS GENERALS:

*       S’han de superar les proves - oposicions de la convocatòria de l’organisme o institució a la qual pertany, a cada província o comunitat autònoma.
*     En el cas de les Illes Balears, la competència en aquesta matèria la té  l’administració autonòmica de les Illes Balears (EBAP Escola Balear d’Administració Pública). La convocatòria es publica al BOIB. Si es compleixen els requisits que s’exposaran a continuació.
*       Un cop superada la fase d'oposició, EBAP dóna el servei de formar els bombers a l’organisme que ho sol·licita, dóna cursos de formació als candidats que han superat les proves.
*      El Consell Insular de Mallorca – haver superat el curs bàsic de formació de bombers/es que convoca l’EBAP.
*      El curs de bombers, per tant, el gestiona l’EBAP a petició dels organismes que ho sol·liciten. Aquest curs té una durada mínima de 200 hores.

REQUISITS

Tenir 18 anys i no haver complit 30 anys /  4r d’ESO o equivalent (pendent de canvis, a partir de finals d’anys es requerirà la titulació de batxillerat o equivalent)
català nivell A. Si no s’adjunta el certificat haurà de realitzar l’exercici previst a la fase d’oposició
Passar proves psíquiques i psicotècniques
No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents. Certificat mèdic oficial.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes o l’Administració local.
Permís de conducció classe C ( 20 anys)

PROVES DE SELECCIÓ:

Cada institució i/o Ajuntament realitza les seves proves i exercicis. S’ha de saber a quin cos de Bombers vols accedir i sol·licitar la informació per preparar-te.
Normalment consisteixen amb:
-        Ajuntament de Palma realitza concurs – oposició.
La fase de concurs es fa una baremació dels mèrits.
La fase d’oposició es realitzen diferents exercicis i proves de caràcter obligatori i eliminatori: Prova de català, proves físiques, qüestionari  d’unes 80 preguntes tipus test del temari, un exercici que consta de dues parts on es realitzarà un dictat en català i castellà i la segona part un qüestionari d’unes 30 preguntes sobre el contingut complet del programa de la convocatòria. Prova psicotècnica i de personalitat i el darrer exercici es de caràcter voluntari de coneixement informàtics.
Desprès es realitzarà el curs de formació bàsica de bombers/es a l’EBAP, si ja el tenen realitzat únicament hauran de realitzar els 6 mesos de pràctiques. Una vegada finalitzada i superada l’avaluació i el període de pràctiques la persona passa a ser funcionari/a de carrera.

-        Consell Insular de Mallorca.
Presentar-se a la convocatòria de les proves d’accés del curs de formació bàsica de bomber/a. Superar el concurs-opisició.
Fase concurs es fa una baremació de mèrits.
Fase oposició: Proves físiques, prova cultural i prova psicotècnica.
Els seleccionats realitzaran el curs de formació bàsica organitzat per l’EBAP, una vegada aprovat el curs podran ser contactats/es pel Consell Insular de Mallorca, per passar a ser funcionari/a del cos de bombers s’han de presentar a les oposicions que convoca l’entitat.


Les convocatòries d’oposicions es convoquen al BOIB http://boib.caib.esInformació:

ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EBAP

Conselleria  d'Interior del Govern Balear
C/ Ter,27,2n (Polígon Son Fuster)
Tel. 971 17 64 33

Ajuntament de Palma

Recursos Humans del parc de Bombers

Gremi Picapedrers,1

Palma

Tel. 971 43 06 93
Recursos humans de l’Ajuntament de Palma Tel. 971 22 59 00

 

BOMBERS DE MALLORCA - Consell Insular de Mallorca

C/ de General Riera,111
07010 Palma
Tel 971 17 35 82

BOMBERS D’EIVISSA I FORMENTERA - Consell  Insular d’Eivissa I Formentera

Av. Espanya 49 1planta - Recursos laborals
07800 Eivissa
tel. 971 19 59 00  / 971 19 80 00

L'adreça del Parc de Bombers d'Eivissa és Crta. Sant Antoni, km 5,5. (07816 Sant Rafael). Tel: 971313030

Per oposicions i borsins del CIEF...
CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
DEPARTAMENT DE PERSONAL
AVINGUDA D'ESPANYA, 49 1er pis 
07800 EIVISSA
TEL: 971195900 / 971195402

 

1 comentari:

  1. Donde puedo encontrar las bases o el brrador de las opos de bomberos del consell?

    Juan
    juancho2275@msn.com

    ResponElimina