divendres, 27 de novembre del 2009

INFOJOVE- OFICINA D'EMANCIPACIO JUVENIL

Aqui teniu l'enllaç d'infojove, on hi trobareu molts recursos interessants pels joves es tracta de l'Oficina d'emanicpacio juvenil, on hi trobareu des de com fer-vos el carnet jove, habitatges compartits, estudis, temps lliure, ocuapcio, etc

http://infojove.caib.es/inici.htm

divendres, 20 de novembre del 2009

dijous, 19 de novembre del 2009

Components del Departament d'Orientació

Orientadores
NEUS TUR MARÍ
CATALINA VALLESPIR AGUILÓ (Cap de departament)

Professorat de suport al Programa de Diversificació
NATÀLIA GIL CABEDO (ASL)
CHEMA TENA LÓPEZ (ACT)

Professorat de suport a l'alumnat NESE 1r i 2n ESO
JOAN BLASCO COSTA (ACT)
CÉSAR CHAGUACEDA CAMPO (ASL)
SUSANA MARTÍN (ACT)
ESTRELLA SÁNCHEZ AGUILAR (ASL)

Professorat de suport a l'alumnat NEE
TRINI MAS MOLL (pedagogia terapèutica)
MARIBEL RODRÍGUEZ (pedagogia terapèutica)

Professora d'Audició i Llenguatge
NEUS ESCANDELL TUR (audició i llenguatge)

Tutora grup UECP
FATIMA MALDONADO RODRÍGUEZ (pedagogia terapèutica)

Auxiliars Tècniques Educatives
EVA LÓPEZ BALLESTEROS
LUISA TORRES TUR

Professorat PQPI
LINA FIOL COLOMAR (aprenentatges bàsics)
REBECA LLORET GUERRERO (ACT)
TONI RIBAS HALL (ASL)
ESTRELLA SÁNCHEZ AGUILAR (ASL)

Professorat de suport al TLIC
LINA FIOL COLOMAR
SUSANA MARTÍN

L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Presentació
L'orientació educativa és un element inherent a tota acció docent que afecta al conjunt de la comunitat escolar (professors, famílies, alumnes i centre). El Departament d'Orientació és el marc institucional on s'articulen les funcions d'orientació i tutoria, així com una determinada oferta curricular adaptada i diversificada. Concretament, per a portar a terme les funcions que té assignades aquest departament, les activitats es desenvolupen bàsicament al voltant de tres àmbits d'actuació:
1) Suport al procés d'ensenyament-aprenentatge: El departament d'orientació té especial responsabilitat en l'assessorament global al centre en relació amb les mesures d'atenció a la diversitat, coordina l'avaluació psicopedagògica i col·labora en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. De la mateixa manera, els programes de diversificació curricular i el Programa de Qualificació Professional Inicial formen part de la programació del departament d'orientació.
2) El Pla d'Acció Tutorial (PAT): es concreta en dos programes dirigits a l'Etapa d'ESO i a l'Etapa de Batxillerat. En cada programa existeixen activitats diferents per a cada nivell educatiu. El PAT es coordina a través de reunions periòdiques entre l'orientadora i els professors-tutors, i es desenvolupa en l'horari de tutoria, amb la supervisió del/la cap de estudis. L'objectiu general de l'acció tutorial és personalitzar l'acció docent i desenvolupar en l'alumnat distintes capacitats i competències relacionades amb ensenyar a pensar, a ser persona, a conviure i a decidir-se.
3) El Pla d'Orientació Acadèmic i Professional (POAP): Forma part del Pla d'Acció Tutorial, encara que amb uns objectius específics que marquen el seu caràcter diferenciador. Bàsicament, amb el nostre Pla d'Orientació Acadèmic i Professional pretenem desenvolupar en l'alumnat l'orientació mitjançant accions per al coneixement sobre si mateixos, del món acadèmic i laboral, de tècniques que facilitin la seva transició a la vida activa i sobre la presa de decisions. I en aquest sentit, consideram molt important la labor de les famílies.