ORIENTACIO EDUCATIVA

Presentació
L'orientació educativa és un element inherent a tota acció docent que afecta al conjunt de la comunitat escolar (professors, famílies, alumnes i centre). El Departament d'Orientació és el marc institucional on s'articulen les funcions d'orientació i tutoria, així com una determinada oferta curricular adaptada i diversificada. Concretament, per a portar a terme les funcions que té assignades aquest departament, les activitats es desenvolupen bàsicament al voltant de tres àmbits d'actuació:
1) Suport al procés d'ensenyament-aprenentatge: El departament d'orientació té especial responsabilitat en l'assessorament global al centre en relació amb les mesures d'atenció a la diversitat, coordina l'avaluació psicopedagògica i col·labora en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars dirigides a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. De la mateixa manera, els programes de diversificació curricular i el Programa de Qualificació Professional Inicial formen part de la programació del departament d'orientació.
2) El Pla d'Acció Tutorial (PAT): es concreta en dos programes dirigits a l'Etapa d'ESO i a l'Etapa de Batxillerat. En cada programa existeixen activitats diferents per a cada nivell educatiu. El PAT es coordina a través de reunions periòdiques entre l'orientadora i els professors-tutors, i es desenvolupa en l'horari de tutoria, amb la supervisió del/la cap de estudis. L'objectiu general de l'acció tutorial és personalitzar l'acció docent i desenvolupar en l'alumnat distintes capacitats i competències relacionades amb ensenyar a pensar, a ser persona, a conviure i a decidir-se.
3) El Pla d'Orientació Acadèmic i Professional (POAP): Forma part del Pla d'Acció Tutorial, encara que amb uns objectius específics que marquen el seu caràcter diferenciador. Bàsicament, amb el nostre Pla d'Orientació Acadèmic i Professional pretenem desenvolupar en l'alumnat l'orientació mitjançant accions per al coneixement sobre si mateixos, del món acadèmic i laboral, de tècniques que facilitin la seva transició a la vida activa i sobre la presa de decisions. I en aquest sentit, consideram molt important la labor de les famílies.