dimarts, 23 de febrer de 2010

ELS DIMARTS A LA SEU UNIVERSITÀRIA

Us recordem que cada dimarts del mes de març, hi haurà xerrades sobre diferents Titols de grau, a l'extenció universitària de la UIB (C/bes.  Eivissa).
Malgrat, no vulgueu estudiar en un futur a la UIB, però si el Titol de grau, és interessant assistir-hi per conèixer les perspectives del Títol.


Horari: a les 19.30 hores
Lloc: a la sala d’actes de la Seu universitària de Menorca i a la sala d’actes de la Seu
Universitària d’Eivissa i Formentera
Programa
Dia 9 de març Estudis de grau : DRET
16 de març INFERMERIA
23 de març EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ SOCIAL en línia
30 de març ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

GUIA LABORAL INTERACTIVA

Aquí teniu una Guia Laboral Interactiva, que us iniciarà en les tècniques de recerca de feina i el mercat laboral.

dilluns, 22 de febrer de 2010

ADSCRIPCIÓ DE MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT A LES BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS TÍTOLS UNIVERSITARIS DE GRAU
Branques de coneixement dels títols de grau
Matèries de modalitat de batxillerat *
Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i jurídiques
Enginyeria i Arquitectura
Anàlisi musical
*


*

Biologia

*
*
*
*
Ciències de la terra i del medi ambient

*
*
*
*
Cultura audiovisual
*


*

Dibuix artístic
*


*

Dibuix tècnic
*


*
*
Disseny
*


*
*
Economia de l'empresa
*


*
*
Electrotècnia

*


*
Física

*
*
*
*
Geografia
*


*

Grec
*


*

Història de l'art
*


*

Literatura catalana
*


*

Literatura castellana
*


*

Llatí
*


*

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
*


*

Matemàtiques

*
*
*
*
Química

*
*
*
*
Tecnologia industrial

*


*

Selectivitat 2010: modificació important per l’alumnat que vulgui cursar Psicologia, Ciències de l’activitat física i de l’esport i Logopèdia


Tal com ja s’ha vingut comentant en el transcurs dels últims mesos, el nou model de Selectivitat presentava una sèrie d’incongruències entre les quals cal destacar el canvi d’adscripció d’alguns Graus (com ara Psicologia, Logopèdia i Ciències de l’activitat física i de l’esport) a una branca de coneixement, fet que s’havia produit a meitat del cicle de Batxillerat en el cas de les persones que havien iniciat aquests estudis en el curs 2008-2009, i que veien com les seves matèries de modalitat no es tindrien en compte per la nota d’admissió en els Graus esmentats.
Per tal de resoldre aquest greuge comparatiu, el Ministeri d’Educació ha publicat en el BOE del passat dissabte dia 13 de febrer una Ordre de modificació en la que especifica que l’alumnat, que estigui cursant el segon de Batxillerat i que es presenti a les proves de Selectivitat d’aquest any 2010, podrà incorporar a la seva nota d’admissió les qualificacions de les matèries de modalitat que hagi cursat (sigui quina sigui aquesta modalitat) i de les quals s’examini en la fase específica de la nova Selectivitat.
Concretament en la Orden EDU/268/2010, podem llegir el següent text de modificació:
«Disposición transitoria única. Incorporación de las materias de la fase específica para el cálculo de la nota de admisión.
1. Para los estudiantes que estén cursando en el año académico 2009-2010 el segundo curso de bachillerato, que se presenten en el año 2010 a las pruebas de acceso a la universidad, y que se vean afectados por el cambio de adscripción de un título universitario a una rama de conocimiento, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica, independientemente de que estén adscritas, según el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, a la nueva rama de conocimiento del título al que quieren ser admitidos.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación a los procedimientos que se celebren para la admisión a las universidades públicas en el curso 2010-2011

Escrit per Joan Estany-  a     http://stublogs.com/

NORMES CLARES A LA SELECTIVITAT

 
Al diari “AVUI” podeu llegir aquesta notícia  d’especial interès per l’alumnat de segon de batxillerat:
"Normes clares a la selectivitat"


I aquesta altra del diari "La Vanguardia" del dia 16/02/2010:

Educación rectifica e iguala la rama de letras y ciencias en selectividad

dimecres, 17 de febrer de 2010

VULL SER ... POLICIA LOCAL

DADES DEL CURS
Què he de fer per ser...
POLICIA LOCAL

La feina de Policia Local
La  feina  de  Policia  Local  es  pot  resumir  en  4  funcions  bàsiques:
1.Prevenció dels actes delictius.
2. Intervenció en cas de delicte detenint a l’autor/a dels fets.
3. Informació de temes relacionats amb el municipi (de multes, de localització d’espais,...)
4. Assistència en la resolució de conflictes privats.
Com a funcions exclusives del/de la Policia Local hi trobam:
- Protegir les autoritats de les corporacions locals, i dur a terme la vigilància
o custòdia dels edificis i instal·lacions.
- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el casc urbà, d.acord amb les
normes de circulació.
- Instruir atestats per accident de circulació dins del casc urbà.
- Donar auxili, en els casos d.accident i catàstrofe pública, participant dels
plans de protecció civil.
- Afavorir el compliment de la normativa municipal per mantenir una bona
convivència en el municipi.
- Seguir el compliment de les ordres d.allunyament, etc.
- Vetllar per la seguretat de la ciutadania de la nostra comunitat i garantir que es compleixin els drets fonamentals.
Els cossos de policia local s.organitzen en unitats de feina.  Al cos de la policia local de Palma hi trobam les següents unitats : platges, vigilància, educació vial, intervenció immediata, proximitat, bicicleta, medi ambient, policia muntada, serveis especials, violència domèstica, accidents, atestats i nivells d.instal·lacions fixes.
El fet de treballar dins una unitat o una altra fa que es realitzin un tipus de feines concretes i que l.horari de feina sigui diferent depenent de la unitat on treballis.

. Qui convoca les places?
Els  ajuntaments de cada municipi convoquen l.oferta pública de places vacants.
REQUISITS GENERALS
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Tenir complits els 18 anys i no complir ni haver complit els 30 dins el mateix any que es publica la convocatòria.
- Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent
- Acreditar el permís de conduir A i el BTP (carnet que habilita per conduir taxis i altres vehicles especials com ambulàncies, vehicles policials, etc.
- Haver fet el curs bàsic de policia local organitzat per l.EBAP-
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi o disminueixi el desenvolupament correcte de les seves funcions.
- No haver estat separat/ada del servei de l.Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l.exercici de la funció pública.
- No tenir antecedents penals.
- Comprometre.s a dur armes.

. Quin procediment has de seguir per ser
  Policia Local?

1. Has d'accedir al  curs de formació bàsica de Policia Local organitzat per l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP).
La selecció dels/de les aspirants a realitzar aquest curs  es fa a partir de convocatòria pública d’oposició.
Les proves de selecció per accedir al curs són:
-  Exercici  de  català  de coneixements orals (Certificat A)
- Proves físiques
- Prova de coneixements sobre la Constitució, la legislació de trànsit, el dret administratiu, l.Administració
local, etc.
- Prova psicotècnica
- Prova d.anglès bàsic.
2.  Quan  hagis  superat  la  fase  de selecció hauràs de realitzar el curs de formació bàsica de policia local  que té una durada de 800 hores i veuràs els següents mòduls teòrico- pràctics:

MÒDUL I: Dret constitucional i sistemes  de  seguretat  pública
MÒDUL  II: Policia de protecció i seguretat
MÒDUL  III:  Policia  de  trànsit
Mòdul  IV:  Dret  penal  i  policia judicial
MÒDUL V: Dret administratiu i policia administrativa

MÒDUL  VI:  Àrea  social psicopedagògica
MÒDUL VII: Policia i societat balea
MÒDUL  VIII: Deontologia professiona
MÒDUL IX: Atenció sanitària immediata
MÒDUL  X:  Àrea  de  conducta
3. Un cop aprovis  el  curs,  passaràs  a formar part d.una borsa de feina, i en funció de la nota que aconsegueixis en el curs, et cridaran des de l.EBAP per cobrir substitucions, baixes o vacants a diferent
ajuntaments.
4. Perque puguis ser funcionari/ària fix) t'hauràs de presentar a les oposicions que convoquen els diferents ajuntaments.
La convocatòria es publica en el butlletí oficial (http://boib.caib.es).).

 Per mes informacio: 
Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP)
C/ del Ter, 27 (Polígon de Son Fuster)Tel. 971 17 64 33 http://ebap.caib.es


dimarts, 16 de febrer de 2010

ACCES A LA UNIVERSITAT

En aquesta pagina hi trobareu tota la informacio sobre L'ACCES I ADMISSIO A TITOLS DE GRAU. 

Trobareu tota la informació d'aquestes proves (matrícula, dates i horaris, estructura, temaris, models d'exàmens...)
 Us recordam que avui s'ha obert el termini de matrícula per a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25 i 45 anys (del 15 al 26 de febrer). 
  http://www.uib.cat/ca/infsobre/estudis/acces/grau/index.html

diumenge, 14 de febrer de 2010

VULL SER ... BOMBER

BOMBER


Les funcions pròpies i específiques  dels bombers són: preventiva d’extinció i general de protecció i salvament.

FORMA D’INGRÈS GENERALS:

*       S’han de superar les proves - oposicions de la convocatòria de l’organisme o institució a la qual pertany, a cada província o comunitat autònoma.
*     En el cas de les Illes Balears, la competència en aquesta matèria la té  l’administració autonòmica de les Illes Balears (EBAP Escola Balear d’Administració Pública). La convocatòria es publica al BOIB. Si es compleixen els requisits que s’exposaran a continuació.
*       Un cop superada la fase d'oposició, EBAP dóna el servei de formar els bombers a l’organisme que ho sol·licita, dóna cursos de formació als candidats que han superat les proves.
*      El Consell Insular de Mallorca – haver superat el curs bàsic de formació de bombers/es que convoca l’EBAP.
*      El curs de bombers, per tant, el gestiona l’EBAP a petició dels organismes que ho sol·liciten. Aquest curs té una durada mínima de 200 hores.

REQUISITS

Tenir 18 anys i no haver complit 30 anys /  4r d’ESO o equivalent (pendent de canvis, a partir de finals d’anys es requerirà la titulació de batxillerat o equivalent)
català nivell A. Si no s’adjunta el certificat haurà de realitzar l’exercici previst a la fase d’oposició
Passar proves psíquiques i psicotècniques
No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents. Certificat mèdic oficial.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes o l’Administració local.
Permís de conducció classe C ( 20 anys)

PROVES DE SELECCIÓ:

Cada institució i/o Ajuntament realitza les seves proves i exercicis. S’ha de saber a quin cos de Bombers vols accedir i sol·licitar la informació per preparar-te.
Normalment consisteixen amb:
-        Ajuntament de Palma realitza concurs – oposició.
La fase de concurs es fa una baremació dels mèrits.
La fase d’oposició es realitzen diferents exercicis i proves de caràcter obligatori i eliminatori: Prova de català, proves físiques, qüestionari  d’unes 80 preguntes tipus test del temari, un exercici que consta de dues parts on es realitzarà un dictat en català i castellà i la segona part un qüestionari d’unes 30 preguntes sobre el contingut complet del programa de la convocatòria. Prova psicotècnica i de personalitat i el darrer exercici es de caràcter voluntari de coneixement informàtics.
Desprès es realitzarà el curs de formació bàsica de bombers/es a l’EBAP, si ja el tenen realitzat únicament hauran de realitzar els 6 mesos de pràctiques. Una vegada finalitzada i superada l’avaluació i el període de pràctiques la persona passa a ser funcionari/a de carrera.

-        Consell Insular de Mallorca.
Presentar-se a la convocatòria de les proves d’accés del curs de formació bàsica de bomber/a. Superar el concurs-opisició.
Fase concurs es fa una baremació de mèrits.
Fase oposició: Proves físiques, prova cultural i prova psicotècnica.
Els seleccionats realitzaran el curs de formació bàsica organitzat per l’EBAP, una vegada aprovat el curs podran ser contactats/es pel Consell Insular de Mallorca, per passar a ser funcionari/a del cos de bombers s’han de presentar a les oposicions que convoca l’entitat.


Les convocatòries d’oposicions es convoquen al BOIB http://boib.caib.esInformació:

ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EBAP

Conselleria  d'Interior del Govern Balear
C/ Ter,27,2n (Polígon Son Fuster)
Tel. 971 17 64 33

Ajuntament de Palma

Recursos Humans del parc de Bombers

Gremi Picapedrers,1

Palma

Tel. 971 43 06 93
Recursos humans de l’Ajuntament de Palma Tel. 971 22 59 00

 

BOMBERS DE MALLORCA - Consell Insular de Mallorca

C/ de General Riera,111
07010 Palma
Tel 971 17 35 82

BOMBERS D’EIVISSA I FORMENTERA - Consell  Insular d’Eivissa I Formentera

Av. Espanya 49 1planta - Recursos laborals
07800 Eivissa
tel. 971 19 59 00  / 971 19 80 00

L'adreça del Parc de Bombers d'Eivissa és Crta. Sant Antoni, km 5,5. (07816 Sant Rafael). Tel: 971313030

Per oposicions i borsins del CIEF...
CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
DEPARTAMENT DE PERSONAL
AVINGUDA D'ESPANYA, 49 1er pis 
07800 EIVISSA
TEL: 971195900 / 971195402

 

dilluns, 8 de febrer de 2010

DICCIONARI D'ESTUDIS


Es pot trobar molta informació sense haver de recòrrer diverses pàgines web.
A "Diccionario de estudios" podeu consultar informació detallada, i actualitzada, de tots els estudis que s'imparteixen avui en dia, universitaris i de formació professional.

Els estudis estan clasificats per àmbits i, un cop obert un d'aquests, s'accedeix a cada tipus d'estudi.

Una informació prou completa per començar a pensar en la futura vocació professional.

(bloc: L'orientacio a l'abast)

diumenge, 7 de febrer de 2010

NOVETATS EN LA FORMACIO PROFESSIONAL

Si estàs interessat a cursar un cicle formatiu estigues atent/a, perquè la formació professional té preparats molts canvis.
La formació professional està experimentant grans transformacions, especialment a causa de la demanda del mercat laboral de tècnics. Si voleu estar informats sobre aixo i altres coses ho descobrireu a la revista digital QESTUDIO

dissabte, 6 de febrer de 2010

Fira d'Universitats a Palma de Mallorca


Dia 4 de febrer es celebrarà a Palma la 4ta fira d'universitats UNITOUR. Per si algú s'hi anima us deixam l’enllaç:

4ta FIRA d'Universitats UNITOUR