dimecres, 17 de febrer del 2010

VULL SER ... POLICIA LOCAL

DADES DEL CURS
Què he de fer per ser...
POLICIA LOCAL

La feina de Policia Local
La  feina  de  Policia  Local  es  pot  resumir  en  4  funcions  bàsiques:
1.Prevenció dels actes delictius.
2. Intervenció en cas de delicte detenint a l’autor/a dels fets.
3. Informació de temes relacionats amb el municipi (de multes, de localització d’espais,...)
4. Assistència en la resolució de conflictes privats.
Com a funcions exclusives del/de la Policia Local hi trobam:
- Protegir les autoritats de les corporacions locals, i dur a terme la vigilància
o custòdia dels edificis i instal·lacions.
- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el casc urbà, d.acord amb les
normes de circulació.
- Instruir atestats per accident de circulació dins del casc urbà.
- Donar auxili, en els casos d.accident i catàstrofe pública, participant dels
plans de protecció civil.
- Afavorir el compliment de la normativa municipal per mantenir una bona
convivència en el municipi.
- Seguir el compliment de les ordres d.allunyament, etc.
- Vetllar per la seguretat de la ciutadania de la nostra comunitat i garantir que es compleixin els drets fonamentals.
Els cossos de policia local s.organitzen en unitats de feina.  Al cos de la policia local de Palma hi trobam les següents unitats : platges, vigilància, educació vial, intervenció immediata, proximitat, bicicleta, medi ambient, policia muntada, serveis especials, violència domèstica, accidents, atestats i nivells d.instal·lacions fixes.
El fet de treballar dins una unitat o una altra fa que es realitzin un tipus de feines concretes i que l.horari de feina sigui diferent depenent de la unitat on treballis.

. Qui convoca les places?
Els  ajuntaments de cada municipi convoquen l.oferta pública de places vacants.
REQUISITS GENERALS
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Tenir complits els 18 anys i no complir ni haver complit els 30 dins el mateix any que es publica la convocatòria.
- Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent
- Acreditar el permís de conduir A i el BTP (carnet que habilita per conduir taxis i altres vehicles especials com ambulàncies, vehicles policials, etc.
- Haver fet el curs bàsic de policia local organitzat per l.EBAP-
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi o disminueixi el desenvolupament correcte de les seves funcions.
- No haver estat separat/ada del servei de l.Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l.exercici de la funció pública.
- No tenir antecedents penals.
- Comprometre.s a dur armes.

. Quin procediment has de seguir per ser
  Policia Local?

1. Has d'accedir al  curs de formació bàsica de Policia Local organitzat per l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP).
La selecció dels/de les aspirants a realitzar aquest curs  es fa a partir de convocatòria pública d’oposició.
Les proves de selecció per accedir al curs són:
-  Exercici  de  català  de coneixements orals (Certificat A)
- Proves físiques
- Prova de coneixements sobre la Constitució, la legislació de trànsit, el dret administratiu, l.Administració
local, etc.
- Prova psicotècnica
- Prova d.anglès bàsic.
2.  Quan  hagis  superat  la  fase  de selecció hauràs de realitzar el curs de formació bàsica de policia local  que té una durada de 800 hores i veuràs els següents mòduls teòrico- pràctics:

MÒDUL I: Dret constitucional i sistemes  de  seguretat  pública
MÒDUL  II: Policia de protecció i seguretat
MÒDUL  III:  Policia  de  trànsit
Mòdul  IV:  Dret  penal  i  policia judicial
MÒDUL V: Dret administratiu i policia administrativa

MÒDUL  VI:  Àrea  social psicopedagògica
MÒDUL VII: Policia i societat balea
MÒDUL  VIII: Deontologia professiona
MÒDUL IX: Atenció sanitària immediata
MÒDUL  X:  Àrea  de  conducta
3. Un cop aprovis  el  curs,  passaràs  a formar part d.una borsa de feina, i en funció de la nota que aconsegueixis en el curs, et cridaran des de l.EBAP per cobrir substitucions, baixes o vacants a diferent
ajuntaments.
4. Perque puguis ser funcionari/ària fix) t'hauràs de presentar a les oposicions que convoquen els diferents ajuntaments.
La convocatòria es publica en el butlletí oficial (http://boib.caib.es).).

 Per mes informacio: 
Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP)
C/ del Ter, 27 (Polígon de Son Fuster)Tel. 971 17 64 33 http://ebap.caib.es


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada