diumenge, 21 de març del 2010

VULL SER ... CONTROLADOR AERI

En què consisteix la professió de controlador aeri . d’AENA?
Consisteix en planificar, organitzar, gestionar, executar i supervisar els aspectes operatius
relatius al control del trànsit aeri. L'objectiu és garantir la seguretat, l'ordre i la fluïdesa de
tots els desplaçaments que es realitzen amb aeronaus en l'espai aeri.
El COA treballa en torres de control, en control d'aproximació, centres de control d'àrea
terminal, centres de control de ruta, i organismes aeronàutics internacionals. Tenen gran
estabilitat laboral i alta remuneració

Com puc arribar a ser Controlador Aeri?
• S'hi accedeix a través d'una oposició: s'ha d 'aprovar l'examen d'entrada i un test
psicotècnic que en l'apartat físic és molt exigent en la capacitat visual i auditiva.

Amb els següents requisits per la participació:
- Tenir, preferentment, entre 21 i 28 anys (no excloent).
- Alt Nivell d'Anglès: coneixement fluid de l'idioma anglès (tant a nivell oral com escrit),
sense que en l'expressió oral s'observi dificultat que pugui afectar negativament a les
radiocomunicacions.
- Títol universitari oficial de Diplomat o llicenciatura, o haver superat el primer cicle
complet d'una carrera universitària de grau superior. Titulacions oficialment reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència espanyol, o bé a títols estrangers homologats pel mateix Ministeri.
Requisits mèdics:
• No patir cap malaltia o incapacitat, que pugui impedir sobtadament el bon desenvolupament de les seves obligacions.
• No hi haurà procés patològic agut o crònic de cap dels dos ulls i annexos.

* Període de formació.
Després d'aprovar l'oposició i passar les proves psicotècniques, el futur controlador comença un període de formació que dura 18 mesos.Durant aquesta fase, AENA pot extingir la relació i prescindir del candidat.
* Darrera fase d'habilitació.
Després del període de formació, AENA obliga a un altre d'habilitació, en funció del lloc concret que vulgui ocupar cada controlador. Aquest curs dura de tres a sis mesos. Un cop finalitzat, el candidat obté la llicència oficial de controlador.


Com treballa un controlador?

Treballen en torns de sis i dotze hores, repartits en quatre dies de treball i dos de descans. En una hora i en grans aeroports poden arribar a gestionar 78 vols.


Referent normatiu: El I Conveni Col.lectiu Professional dels Controladors de la Circulació Aèria,-publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de data 18 de març de 1999, i correcció d'errors publicada al BOE de 20 de juliol de 1999 - regula en el capítol I l' selecció, contractació i ingrés en la professió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada